Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Lof.
 2. Artikelen: De artikelen, uitjes bij derden, cadeaubonnen of donaties aan een goed doel uit het assortiment van Lof waaruit Geschenkgerechtigde kan kiezen bij het verzilveren van zijn of haar Voucher. In enkelvoud worden Artikelen aangeduid als Artikel.
 3. Bestelperiode: De periode waar binnen de Voucher kan worden besteld wordt afgestemd met de Klant. 
 4. Geschenkgerechtigde: de door Klant als zodanig aangewezen medewerker, relatie en/of natuurlijke persoon.
 5. Inlogcode: unieke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord die Geschenkgerechtigde toegang geeft tot het assortiment van Artikelen.
 6. Inpakcentrale ICN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inpakcentrale ICN B.V. gevestigd te Dijkgraaf 21 (6921 RL) Duiven (KvK nummer 09110454) tevens handelend onder de naam Inpakcentrale ICN.
 7. Klant: het bedrijf, de organisatie en/of de natuurlijke persoon waarmee Inpakcentrale ICN BV een Overeenkomst sluit waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 8. Klantvariabelen: de eigen teksten, logo’s, kleuren, afbeeldingen, videobeelden en/of andere uitingen van Klant die gebruikt kunnen worden om de Website en verzending van de Voucher vorm te geven.
 9. Lof: Lof is een product van Inpakcentrale ICN.
 10. Overeenkomst: iedere overeenkomst, rechtshandeling en/of transactie tussen Inpakcentrale ICN BV en Klant, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 11. Partijen: Inpakcentrale ICN BV en Klant zijn de partijen bij deze Overeenkomst.
 12. Voucher: de digitale of fysieke cadeaubon met Inlogcode die Klant aan Geschenkgerechtigde verstrekt. De Voucher kan door Geschenkgerechtigde worden verzilverd door keuze van een Artikel.
 13. Website: de (sub pagina van de) website van Lof <metlof.nl> waarop Geschenkgerechtigde de Voucher kan verzilveren door gebruik te maken van de Inlogcode en vervolgens een Artikel te kiezen. De Website wordt al dan niet in overleg met Klant gepersonaliseerd.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en transacties tussen Inpakcentrale ICN en Klant en maken daarvan onlosmakelijk en onvoorwaardelijk deel uit.
 2. Alle offertes en aanbiedingen binden Inpakcentrale ICN niet, maar gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Inpakcentrale ICN een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien wordt afgeweken van enig artikel of bepaling van de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen of bepalingen van de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of gelijksoortige bedingen van Klant worden door Inpakcentrale ICN uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing op de Overeenkomst die wordt gesloten door Inpakcentrale ICN en Klant.
 5. Indien Inpakcentrale ICN en Klant afwijkende bedingen overeenkomen, prevaleren deze bedingen boven de Algemene Voorwaarden indien ze zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 6. Wijzigingen en/of aanvullingen op één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door Partijen.
 7. De onder 5 en 6 genoemde bedingen, wijzigingen en/of aanvullingen hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 3 – Klantvariabelen

 1. Klantvariabelen kunnen worden gebruikt door Inpakcentrale ICN bij het opmaken van de Website en op drukwerk, indien van toepassing. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van de Klantvariabelen rust geheel bij Klant. Inpakcentrale ICN is niet aansprakelijk voor enige vertraging of vertragingsschade als gevolg van een te late, onjuiste of onvolledige levering van Klantvariabelen.
 2. Uiterlijk en inhoud van de Vouchers wordt door Inpakcentrale ICN bepaald en samengesteld. Inpakcentrale ICN draagt op verzoek van Klant zorg voor het personaliseren van de Website. Alle Klantvariabelen dienen door Klant te worden geleverd conform de planning, formaateisen en overige instructies van Inpakcentrale ICN. Indien dit niet gebeurt, behoudt Inpakcentrale ICN zich het recht voor de aangeleverde Klantvariabelen te weigeren en/of te wijzigen zodat deze wel aan de eisen voldoet.

 

Artikel 4 – Prijs, betaling, verrekening

 1. De prijzen zoals omschreven in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties en folders van Inpakcentrale ICN zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van dat document geldende omstandigheden. Met het verschijnen van een nieuwe aanbieding vervallen alle voorgaande aanbiedingen. Bij verschil tussen de folder- of etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend. Inpakcentrale ICN behoudt zich het recht voor verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden daartoe nopen, waaronder wordt begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen.
 2. De totale overeengekomen prijs dient uiterlijk twee weken voor levering van de Vouchers door Klant te zijn voldaan.
 3. Na ontvangst van een volledige betaling van de Vouchers, levert Inpakcentrale ICN de door Klant bestelde Vouchers aan Klant. Inpakcentrale ICN behoudt zich het recht voor om de bestelde Vouchers niet te leveren althans op te schorten, indien en zolang Klant niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van enige (betalings)verplichting tegenover Inpakcentrale ICN.
 5. De betalingstermijn op de factuur geldt als fatale termijn met als gevolg dat indien Klant de factuur niet tijdig voldoet, hij zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim is. Klant blijft de overeengekomen koopsom verschuldigd, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en incassokosten.
 6. Klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 3%, en te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het onbetaald gebleven bedrag. Ieder bedrag dat van Klant wordt ontvangen zal eerst strekken tot voldoening van die vorderingen en vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en (incasso)kosten.
 7. Uiterlijk een maand na sluiting van de Website zal Inpakcentrale ICN een eindfactuur overleggen, waarin de eventuele creditering verrekend is. Tevens staat hierop indien van toepassing een BTW correctie vermeld.
 8. Eventuele niet verzilverde Vouchers kunnen niet worden geretourneerd en vervolgens gecrediteerd, tenzij dit expliciet is overeengekomen tussen Klant en Inpakcentrale ICN. In het voorkomende geval is creditering enkel mogelijk indien de Vouchers ongebruikt zijn en vóór 31 januari 2018 aan Inpakcentrale ICN worden geretourneerd.
 9. Op het bedrag dat aan het eind van de Bestelperiode toekomt aan de goede doelen, zal Inpakcentrale ICN een eenmalige kostenverrekening toepassen. Met deze kostenverrekening dekt Inpakcentrale ICN de kosten voor het orderpikken, het (mogelijk) versturen van de dankbrief en de overige administratie-, marketing-, en handlingskosten. Het bedrag dat ten goede komt aan de goede doelen zal in de maand mei door Inpakcentrale ICN als totaalbetaling worden overgeboekt namens Geschenkgerechtigden van Klant.
 10. Donaties aan voedselbanken worden volledig omgezet in goederen tegen verkoopwaarde van de Inpakcentrale ICN, inclusief de kosten voor transport en handling.

 

Artikel 5 – Levering

 1. De Vouchers worden geleverd op het door Klant opgegeven adres. Deze levering kan plaatsvinden op het adres van Klant of rechtstreeks bij Geschenkgerechtigden, na opgave van de adresgegevens door Klant.
 2. Vanaf het moment van ontvangst van de Vouchers gaat het risico en de verantwoordelijkheid geheel over op Klant.
 3. Klant is verplichting de bestelling af te nemen op het moment van aflevering op het door Klant opgegeven adres.

 

Artikel 6 – Website

 1. In overleg met Klant verzorgt Inpakcentrale ICN de bouw van een Website in (een van) de huisstijl(en) van Lof, aangepast met enkele Klantvariabelen van Klant. Het personaliseren kan bestaan uit onder andere videoboodschappen en foto’s van Klant, teksten van klant, het logo van Klant, de huisstijlkleur(en) van Klant, en een welkomstwoord op de welkomstpagina van de Website.
 2. De sluitingsdatum van de Website wordt met de Klant afgestemd. In deze periode heeft Geschenkgerechtigde toegang heeft tot de Website en kan de Voucher worden verzilverd. In gezamenlijk overleg, en afhankelijk van het bestelverloop, kunnen Partijen besluiten de openstelling van de Website te verlengen, om op die manier de laatste Geschenkgerechtigden nog te stimuleren de Vouchers te verzilveren door een Artikel te bestellen. Mogelijke afwijkingen in deze periodes worden door Inpakcentrale ICN bepaald en Inpakcentrale ICN is nimmer hiertoe verplicht.
 3. De website is zodanig gebouwd dat met minimaal 95% van alle internetbrowsers ingelogd en besteld kan worden. Inpakcentrale ICN aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor problemen met inloggen of het onjuist plaatsen van een bestelling door Geschenkgerechtigde. Inpakcentrale ICN draagt er zorg voor dat Klant en/of Geschenkgerechtigden met hun vragen terecht kunnen op een speciale internetpagina met informatie. Tevens stelt Inpakcentrale ICN een helpdesk ter beschikking voor vragen m.b.t. bestellingen. Tot slot stelt Inpakcentrale ICN een orderbevestiging per e-mail beschikbaar waarmee kan worden gecontroleerd of een bestelling correct is doorgekomen.

 

Artikel 7 – Artikelen

 1. Vouchers kunnen via de Website worden verzilverd met de ontvangen Inlogcode. De persoonsgegevens van Geschenkgerechtigde zullen uitsluitend worden gebruikt voor het versturen van orderbevestigingen, bestellingen en na uitdrukkelijke toestemming van Geschenkgerechtigde eventueel voor een tevredenheidsonderzoek en/of nieuwsbrieven.
 2. Het bestelde Artikel wordt zo spoedig mogelijk bij Geschenkgerechtigde op het door hem/haar opgegeven adres afgeleverd per post of verstuurd via e-mail naar het door hem/haar opgegeven e-mailadres. Inpakcentrale ICN streeft ernaar uiterlijk binnen 10 werkdagen te leveren. Bij overschrijding van een afleveringstermijn heeft Klant en/of Geschenkgerechtigde geen recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
 3. Inpakcentrale ICN kent een actueel assortiment. Gedurende het jaar kan het aanbod verschillen. Regelmatig worden nieuwe producten toegevoegd terwijl oudere producten komen te vervallen. Inpakcentrale ICN kan niet garanderen dat Artikelen altijd leverbaar zijn en blijven. Indien toepasselijk is het Inpakcentrale ICN toegestaan Cadeaus in backorder te plaatsen en later te verzenden, dan wel te vervangen door een minimaal gelijkwaardig of beter alternatief indien dit voorhanden is.
 4. Ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst tussen Inpakcentrale ICN en Klant vertegenwoordigen de Vouchers gemiddeld een consumentenprijs ter hoogte van het budget van Klant. Consumentenprijzen kunnen door winkelketens eigenhandig gewijzigd worden en Inpakcentrale ICN kan dan ook niet garanderen dat de waarde van de Vouchers bij het ondertekenen van de Overeenkomst ook in de Bestelperiode nog gelijk zullen zijn. Inpakcentrale ICN aanvaardt voor de gevolgen hiervan geen aansprakelijkheid.
 5. Indien een Geschenkgerechtigde ervoor kiest een Artikel naar een adres buiten Nederland te laten verzenden, dan worden de portokosten doorberekend aan Klant, tenzij levering van het Artikel buiten Nederland niet mogelijk is, dan wel anders wordt overeengekomen tussen Klant en Inpakcentrale ICN.

 

Artikel 8 – Helpdesk, garantie, klachten

 1. Inpakcentrale ICN zorgt voor een helpdesk waar Klanten en Geschenkgerechtigden met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Het telefoonnummer van de helpdesk zal worden vermeld op de Website. De helpdesk is ook bereikbaar voor Klant en/of Geschenkgerechtigde via een contactformulier op de Website. Inpakcentrale ICN streeft ernaar e-mails binnen twee werkdagen te beantwoorden. Geschenkgerechtigden die, twee weken na hun bestelling het Artikel nog niet hebben ontvangen, dienen dit uiterlijk aan het einde van dezelfde maand door te geven aan de klantenservice.
 2. Indien Inpakcentrale ICN Artikelen levert die Inpakcentrale ICN van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Inpakcentrale ICN is nimmer tot een verdergaande garantie gehouden dan waarop Inpakcentrale ICN ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. De garantietermijn en garantievoorwaarden zijn afhankelijk van het Artikel en wordt door Inpakcentrale ICN per (type) Artikel bepaald. Buiten de garantie vallen gebreken aan Artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals schade ontstaan tijdens transport door Klant. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inpakcentrale ICN enige (herstel)werkzaamheden zijn verricht of wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht.

 

Artikel 9 – Ontbinding

 1. Inpakcentrale ICN heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
  1. Klant in staat van faillissement wordt verklaard of het faillissement van Klant is aangevraagd;
  2. Surseance van betaling aan Klant wordt verleend of door Klant is verzocht;
  3. De onderneming van Klant is gestaakt of Klant in liquidatie is;
  4. Er beslag is gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Klant, waardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk wordt.
 2. Door een ontbinding of andere beëindiging van de Overeenkomst worden over en weer alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Inpakcentrale ICN is beperkt tot de directe schade, van maximaal de waarde van de geleverde Vouchers waarover werd gereclameerd. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Inpakcentrale ICN in het voorkomende geval uitkeert.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Inpakcentrale ICN aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Inpakcentrale ICN toegerekend kan worden; en
  3. redelijke kosten die aantoonbaar gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van schade.
 3. Inpakcentrale ICN sluit aansprakelijkheid voor indirecte schade van Klant of een derde, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, bedrijfs- of milieuschade en reputatieschade expliciet uit.
 4. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van Artikelen aanvaardt Inpakcentrale ICN geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Inpakcentrale ICN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van tekortkomingen die niet te wijten zijn aan schuld van Inpakcentrale (noch op grond van de wet, de Overeenkomst of naar verkeersopvattingen). Naast de in de wet en jurisprudentie vermelde omschrijving, wordt onder overmacht verstaan, alle externe oorzaken (zowel voorzien als niet voorzien), waarop Inpakcentrale ICN geen invloed heeft of kan uitoefenen, waaronder (maar niet beperkt tot) storingen van software, hardware, netwerk en/of internet.
 2. Inpakcentrale ICN kan ook een beroep doen op overmacht indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, aanvangt nadat Inpakcentrale ICN zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier weken is ieder van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Inpakcentrale ICN ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Inpakcentrale ICN gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden in rekening te brengen aan Klant. In een dergelijk geval is Klant verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.
 5. Indien een overmacht situatie ontstaat, zal Inpakcentrale ICN Klant zo spoedig als mogelijk informeren over de overmacht situatie, de verwachte duur daarvan en de (on)mogelijkheid van het continueren van leveringen.

 

Artikel 12 – Overig

 1. Klant verleent toestemming aan Inpakcentrale ICN om de naam en logo van Klant te mogen gebruiken als referentie op uitingen van Inpakcentrale ICN, zoals de Website, brochure, etc.
 2. Klant zal de afspraken uit de Overeenkomst geheimhouden en nimmer aan derden bekend maken, zonder voorafgaande toestemming van Inpakcentrale ICN.
 3. Klant kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inpakcentrale ICN.
 4. Inpakcentrale ICN is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 5. Op de Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 6. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Inpakcentrale ICN haar statutaire zetel heeft, met dien verstande dat Inpakcentrale ICN het recht heeft vorderingen aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.